Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Zapoznałem się - Zamknij
Serwis prowadzony przez Urzędy Pracy
województwa kujawsko-pomorskiego

Regulamin serwisu

Strona głównaRegulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach serwisu Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

tujestpraca.eu

 

DEFINICJE

Administrator  – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, będący jednostką organizacyjną  samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresami www.tujestpraca.eu oraz www.wup.torun.pl

Użytkownik –  Klient oraz administrator lub pracownik Firmy korzystający z serwisu.

Konto  – konto użytkownika,  tj. zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla użytkownika w ramach Serwisu.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Firma – firma (pracodawca lub agencja zatrudnienia), która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący również do założenia Konta.

Konto  – konto użytkownika,  tj. zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla użytkownika w ramach Serwisu.

Profil klienta – funkcjonalność w Koncie należącym do klienta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe (Cookies), w których Serwis zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka prywatności”, dostępna pod adresem: http://tujestpraca.eu/polityka-prywatnosci/

Adres IP – indywidualny numer, który posiada komputer podłączony do sieci komputerowej. Numer ten może być stały dla danego komputera lub może być przydzielany podczas każdego połączenia, bądź też może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa:

a)  prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b)  zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c)  zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administrator poprzez Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

3. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis.

2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. W Serwisie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzone zostanie dla Użytkownika unikalne Konto. Nazwą konta jest adres e-mail  podany przez Użytkownika. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika i stanowi niezbędną formę identyfikacji Użytkownika przez Administratora.

6. Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w Serwisie lub jeśli jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste Administratora. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Administrator może również zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu będącego jednocześnie adresem poczty e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Usługi świadczone są przez Administratora nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. Obsługa przez przeglądarkę technologii javascript nie jest wymagana, ale zalecana, gdyż za jej pomocą realizowane są mechanizmy podpowiedzi, autouzupełniania treści, rozszerzona walidacja treści oraz obsługi multimediów.

3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Użytkownikom podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania tego ryzyka.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z możliwością przejściowego zaprzestania ich świadczenia na czas czynności związanych z konserwacją lub modyfikacją Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania na Adres e-mail Użytkowników informacji związanych z funkcjonowaniem Usług,

b) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres e-mail,

c) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia danych Użytkowników i podjęcia innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora.

4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

b) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika naruszającego Regulamin za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia jego Konta.

2. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,

d) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),

e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,

g) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności przez Administratora. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie pod adresem: http://tujestpraca.eu/polityka-prywatnosci/

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

3.  Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:

– nazwisko i imię,

– adres zamieszkania,

– data urodzenia,

– płeć,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– miejsce pracy,

– wykształcenie,

– zawód,

– przebieg edukacji, szkolenia,

– przebieg zatrudnienia, praktyki,

– znajomość języków obcych,

– umiejętności,

– zainteresowania/hobby,

– preferencje zatrudnienia,

– wygenerowane dokumenty CV.

4. Administrator jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz niezbędne dla realizacji umowy.

5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Klienta potencjalnemu pracodawcy (w ramach funkcjonalności umożliwiającej aplikowanie na daną ofertę pracy), administratorem danych osobowych klienta staje się także pracodawca, który od chwili pozyskania CV klienta za pośrednictwem Serwisu odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.

7. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Klienta oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Klienta.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: reklamacja małpa tujestpraca kropka eu

6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3.  Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika  w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień  regulaminu,

b) powzięcia przez Administratora informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich,

c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty e-mail, który był użyty do założenia Konta,

f) otrzymywania przez Administratora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2014 r.

2. W razie zmiany  w zakresie świadczonych Usług lub w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego zamieszczenia w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Administrator może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik  zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

drukuj
Jak oceniasz tą stronę?

Partnerzy

 • Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
  Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Publiczne Słuzby Zatrudnienia
 • Zielona Linia - Infolinia Urzędów Pracy
 • Oferty pracy w WUP Toruń
 • Caritas Diecezji Włocławskiej
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień we Włocławku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Sonda

Czy korzystasz z usług agencji zatrudnienia zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ)?

Sonda
Ładowanie ... Ładowanie ...

Poleć nasz serwis!

Newsletter

Wczytywanie...Wczytywanie...


Dane adresowe Urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 39 00,
fax: +48 56 669 39 99

wup@wup.torun.pl

dojazd
Serwis powstał w ramach zrealizowanego w 2013 roku zadania pt. "Modernizacja aplikacji Baza CV"