Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Zapoznałem się - Zamknij
Serwis prowadzony przez Urzędy Pracy
województwa kujawsko-pomorskiego

Regulamin serwisu

Strona głównaRegulamin serwisu
Nawigacja

w serwisie znajduje się

1641

ofert pracy

O serwisie
Serwis "tujestpraca.eu" jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Portal jest nowoczesnym narzędziem pełniącym jednocześnie rolę wirtualnej giełdy pracy, bazy CV oraz portalu rekrutacyjnego. Stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno osób poszukujących pracy jak również pracodawców, agencji zatrudnienia oraz pracowników PSZ. Celem…
więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach serwisu Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

tujestpraca.eu

 

DEFINICJE

Administrator  – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, będący jednostką organizacyjną  samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.tujestpraca.eu

Użytkownik –  Klient, administrator, Powiatowy Urząd Pracy, pracownik Firmy, i inni partnerzy zarejestrowani w serwisie.

Konto  – konto użytkownika,  tj. zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Firma – firma (pracodawca lub agencja zatrudnienia), która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.

Profil klienta – funkcjonalność w Koncie należącym do klienta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

UŚUDE – Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz w innych ustawach.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczną, zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym oraz UŚUDE.

Polityka prywatności – Dokument zawierający dostępne dla użytkownika informacje o sposobie zbierania i przetwarzania jego danych. Dokument opracowany jest zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego oraz UŚUDE. Zawiera m.in. takie informacje jak zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczenia i wykorzystania danych. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://tujestpraca.eu/polityka-prywatnosci/

Ciasteczka – pliki tekstowe (Cookies), w których Serwis zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera Polityka prywatności.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada komputer podłączony do sieci komputerowej. Numer ten może być stały dla danego komputera lub może być przydzielany podczas każdego połączenia, bądź też może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat zbierania i przetwarzania „adresu IP” zawiera Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO – Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

Regulamin – niniejszy Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin określa:

a)  prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b)  zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c)  zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administrator poprzez Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

3. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą z chwilą zarejestrowania się w Serwisie tzn. prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawierania umowy w swoim imieniu o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia mu usług w Serwisie.

4. W Serwisie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzone zostanie dla Użytkownika unikalne Konto. Nazwą konta jest adres e-mail  podany przez Użytkownika. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika i stanowi niezbędną formę identyfikacji Użytkownika przez Administratora.

5. Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w Serwisie lub jeśli jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste Administratora. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Administrator może również zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu będącego jednocześnie adresem poczty e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Usługi świadczone są przez Administratora nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. Obsługa przez przeglądarkę technologii javascript nie jest wymagana, ale zalecana, gdyż za jej pomocą realizowane są mechanizmy podpowiedzi, autouzupełniania treści, rozszerzona walidacja treści oraz obsługi multimediów.

3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Użytkownikom podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania tego ryzyka.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za wyjątkiem:

a) przejściowego zaprzestania ich świadczenia na czas czynności związanych z konserwacją lub modyfikacją Serwisu,

b) przyczyn obiektywnie niezależnych od Administratora, w tym zdarzeń losowych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania na Adres e-mail Użytkowników informacji związanych z funkcjonowaniem Usług,

b) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres e-mail,

c) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia danych Użytkowników i podjęcia innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora.

4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

5. Użytkownikowi przysługują prawa dot. ochrony danych osobowych wynikające z RODO, m.in.
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Ochrona danych osobowych w Serwisie została opisana w Rozdziale VI.

6.Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

b) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Administrator reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika naruszającego Regulamin za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia jego Konta.

2. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wynikające z umyślnego i nieumyślnego ujawnienia przez Użytkownika swoich danych,

b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

c) za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

d) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,

e) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),

f) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

g) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,

h) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności przez Administratora. Zasady zachowania prywatności określa Polityka Prywatności.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z UŚUDE. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych UODO i RODO. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Serwisie oraz na stronie BIP Administratora.

3.  Administrator przetwarza dane osobowe podane w procesie rejestracji i edycji profilu, np.:

a) nazwisko i imię,

b) adres zamieszkania,

c) data urodzenia,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu,

f) miejsce pracy,

g) wykształcenie,

h) zawód,

i) przebieg edukacji, szkolenia,

j) przebieg zatrudnienia, praktyki,

k) znajomość języków obcych,

l) umiejętności,

m) zainteresowania/hobby,

n) preferencje zatrudnienia,

o) inne informacje podane przez Klienta,

p) wygenerowane dokumenty CV,

q) adres IP.

4. Administrator jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma wiele praw dotyczących zarządzania swoimi danymi, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia. Więcej informacji o uprawnieniach zawiera Polityka Prywatności.

5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Klienta potencjalnemu pracodawcy – Firmie (w ramach funkcjonalności umożliwiającej aplikowanie na daną ofertę pracy), Firma ta staje się odrębnym administratorem danych osobowych klienta, który od chwili pozyskania CV klienta za pośrednictwem Serwisu odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych zawiera Polityka Prywatności.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przekazywaniem informacji poprzez newsletter.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.

8. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora zgodnie z art. 24 RODO  oraz przepisów UODO. Więcej informacji o przechowywaniu danych zawiera Polityka Prywatności.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Firm i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Klienta oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Klienta.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Administrator i inspektor ochrony danych osobowych.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: iod małpa wup kropka torun kropka pl

6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3.  Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika  w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień  regulaminu,

b) powzięcia przez Administratora informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich,

c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty e-mail, który był użyty do założenia Konta,

f) otrzymywania przez Administratora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2. W razie zmiany  w zakresie świadczonych Usług lub w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

3. O zmianie Regulaminu Administrator może dodatkowo zawiadomić Użytkownika pocztą e-mail lub publikując stosowną informację w Serwisie.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik  zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

drukuj
Jak oceniasz tą stronę?

Partnerzy

 • Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
  Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Publiczne Słuzby Zatrudnienia
 • Zielona Linia - Infolinia Urzędów Pracy
 • Oferty pracy w WUP Toruń
 • Caritas Diecezji Włocławskiej
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień we Włocławku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Sonda

Czy korzystasz z usług agencji zatrudnienia zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ)?

Sonda
Loading ... Loading ...

Poleć nasz serwis!

Newsletter

Loading...Loading...


Skorzystanie z newslettera wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych takie jak adres e-mail i imię. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz na naszej stronie BIP.

Dane adresowe Urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 39 00,
fax: +48 56 669 39 99

wup@wup.torun.pl

dojazd
Serwis powstał w ramach zrealizowanego w 2013 roku zadania pt. "Modernizacja aplikacji Baza CV"