Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Zapoznałem się - Zamknij
Serwis prowadzony przez Urzędy Pracy
województwa kujawsko-pomorskiego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Strona głównaPonowne wykorzystanie informacji publicznej
Nawigacja

w serwisie znajduje się

1486

ofert pracy

O serwisie
Serwis "tujestpraca.eu" jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Portal jest nowoczesnym narzędziem pełniącym jednocześnie rolę wirtualnej giełdy pracy, bazy CV oraz portalu rekrutacyjnego. Stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno osób poszukujących pracy jak również pracodawców, agencji zatrudnienia oraz pracowników PSZ. Celem…
więcej
Regulamin udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (http://wup.torun.ibip.pl), a także na stronie w serwisie internetowym WUP w Toruniu (http://wup.torun.pl), tujestpraca.eu, podlupa.wup.torun.pl, power.wup.torun.pl, pokl.wup.torun.pl.
2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP oraz na stronach w serwisie internetowym:

Udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zmierzający ją powtórnie wykorzystać).
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle (np. adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

a) nazwę podmiotu zobowiązanego;
b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznie na adres:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń,
• ePUAP http://wup.torun.pl/urzad/uslugi-elektroniczne/ oraz e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl.

1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
3. Jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, WUP w Toruniu może nałożyć opłatę za przygotowanie tych informacji.
4. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków, a w szczególności:
a) koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych,
b) czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
5. Ustaloną opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) lub baz danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, ze nie narusza ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. Każdy kto ponownie wykorzystuje informację udostępnianą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązanych jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, jeżeli jest znany.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

drukuj
Jak oceniasz tą stronę?

Partnerzy

 • Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
  Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Publiczne Słuzby Zatrudnienia
 • Zielona Linia - Infolinia Urzędów Pracy
 • Oferty pracy w WUP Toruń
 • Caritas Diecezji Włocławskiej
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień we Włocławku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Sonda

Czy korzystasz z usług agencji zatrudnienia zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ)?

Sonda
Loading ... Loading ...

Poleć nasz serwis!

Newsletter

Loading...Loading...


Skorzystanie z newslettera wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych takie jak adres e-mail i imię. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz na naszej stronie BIP.

Dane adresowe Urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 39 00,
fax: +48 56 669 39 99

wup@wup.torun.pl

dojazd
Serwis powstał w ramach zrealizowanego w 2013 roku zadania pt. "Modernizacja aplikacji Baza CV"